Road Control

Plánování (Optimalizace tras) poskytuje vysoce výkonnou službu výpočtu pořadí, v jakém je nejlevnější obsloužit klienty nebo zvolená místa z Vašeho centra (skladu / servisního střediska) nebo z více center Vaším vozovým parkem. Plánování bere v potaz vlastnosti vozidel (typy vozidel, jejich fixní náklady a náklady na ujetý km, jejich kapacitu, požadavky na přestávky v řízení a další vlastnosti), vlastnosti míst a požadavky na dodanou kapacitu, časová okna, dobu obsluhy (např. dobu vykládky, délku servisního zásahu), přiřazení konkrétního vozidla a míst a mnoho dalších vlastností.

Vyzkoušejte software Road Control na 14-dní zdarma. Více na www.roadcontrol.cz

Plánování - Optimization
Popis: Plánování - Optimization

Výsledkem Plánování je přiřazení míst a jejich seřazení do jednotlivých rozvozových/svozových (obslužných) tras a přiřazení tras vozidlům. Každá vypočtená trasa obsahuje základní údaje o nákladech na trasu, délce a času trasy, plánovaný itinerář včetně informací o době příjezdu, odjezdu, případně čekání v jednotlivých místech nebo o plánovaných přestávkách v řízení. Trasy mohou být zobrazeny v mapě zjednodušeným způsobem nebo pomocí zobrazení detailní geometrie jednotlivých rozvozových/svozových tras.

Road Control používá přesná, aktualizovaná a homogenní data o silniční síti po celé Evropě. Podporuje výpočet včetně omezení pro nákladní dopravu a další typy vozidel.

Výpočetní výkon Cloudu a přitom desktop rozhraní. Verze 1.7. přinesla plnou integraci desktopu a možnosti vzdáleného výpočtu zadání v datových centrech Position. Zatímco probíhá výpočet, můžete připravovat další zadání.Desktop uživatelské rozhraní lze provozovat i bez nutnosti instalace jakýchkoliv mapových a optimalizačních dat.

Plánování - Optimization
Popis: Plánování - Optimization

Základní vlastnosti

 • Vzdálený výpočet v Cloudu a plná integrace s desktop sw.
 • Webová služba určená pro integraci do jiných systémů..
 • Nastavení Skladu (depotu) – časový rozsah otevření skladu.
 • Multidepoty – podpora plánování z více skladů.
 • Nastavení míst (destinací) - až 2 časová okna, kapacity, doba obsluhy...
 • Nastavení vozidel - fixní náklady, náklady na km, kapacity (až 4 druhy), pracovní doba...
 • Volba typu vozidel – Plánování při výpočtu bere v potaz zvolený profil vozidel a jejich omezení v rámci silniční sítě (např. vozidla do 7,5t).
 • Možnost opakovaného použití vozidel
 • Multiselect - podpora pro hromadné změny parametrů míst nebo vozidel a check-box pro výběr.
 • Vyhledávání v místech a vyhledávání vozidel.
 • Rychlý přístup k editaci vlastností míst z mapového okna.
 • Asistent dispečera - inteligentní přidávání nové destinace do existujícího Plánu, navrhne časové okno.
 • Minimalizace nákladů na obsloužení míst.
 • Využití DIMA cache.
 • Přiřazení míst (destinací) do jednotlivých tras a jejich seřazení.
 • Přiřazení tras k vozidlům.
 • V případě nedostatku zdrojů (vozidel) přiřadí plánování tzv. virtuální vozidlo.
 • Označení případně neobsloužených míst.
 • Fixace míst (destinací) ve výsledku plánování.
 • Výsledek Plánu se zobrazením nákladů, km, časů příjezdu a odjezdu, plánovaných přestávek a dob čekání.
 • Uložení zadání pro plánování do Oblíbených zadání.
 • Uložení do Rozvrhu ve formátu *.rml (formát XML).
 • Export výsledku Plánu do formuláře HTML nebo TXT.
 • Export jednotlivých plánovaných tras pro detailní výpočet itineráře v panelu Hledání tras.
 • Integrace s databází.
 • Podpora načítání *.rml pomocí WSING.

Plánování - Optimization
Popis: Plánování - Optimization

Vlastnosti a možnosti omezení míst (destinací)

 • Místo(destinace) je umístění klientů, servisních zásahů, míst rozvozu.
 • Počet časových oken místa (až 2 různě dlouhá časová okna).
 • Umístění a délka časového okna (oken) na časové ose.
 • Doba obsluhy v místě (service time, doba vykládky a nakládky).
 • Poptávka - nastavení požadované kapacity (množství) pro dané místo - až 4 rozměry kapacit (objem, hmotnost, kusy, litry).
 • Umístění místa - volbou z mapy, z hledání adres služby WSING.
 • Možnost editace nebo hromadné změny vlastností míst (multiselect).
 • Povolené a zakázané vlastnosti (např. vynucení obsluhy konkrétního místa konkrétním vozidlem).
 • Informace o celkovém počtu míst, vyhledávání dle názvu místa.

Plánování - Optimization
Popis: Plánování - Optimization

Vlastnosti a možnosti nastavení vozidla

 • Profil vozidel vozového parku (např. vozidla do 7,5 t).
 • Nastavení a omezení kapacity vozidla (až 4 rozměry kapacity - objem, hmotnost, kusy, litry).
 • Nastavení (omezení) počtu vozidel s identickým nastavením.
 • Fixní náklady na použití vozidla.
 • Variabilní náklady (na 1 km).
 • Nepovinný návrat do depotu (ukončení plánování v posledním navštíveném místě).
 • Možnost nastavení doby řízení a povinné přestávky během denní doby řízení (možnost volby vykonat přestávku v době obsluhy místa).
 • Pracovní doba vozidla (může být určena časovým oknem depotu, stanovením fixní pracovní doby konkrétního vozidla nebo plovoucí doby v určené délce).
 • Definice speciálních vlastností vozidla (využitelné např. k pevnému přiřazení vozidla k určitým místům).

Funkce Asistent dispečera

 • Pomocník pro přidávání nových míst do již existujícího Plánu - např. přijetí nového požadavku na servisní zásah.
 • Automaticky navrhne vhodné časové okno pro nově přidávané místo zásahu/obsluhy.

Plánování - Optimization
Popis: Plánování - Optimization

Výsledek plánování

 • Výsledek Plánování je zobrazen v přehledu řešení. Zároveň se zobrazí výsledek Plánování v mapě.
 • V přehledu řešení jsou zobrazeny jak souhrnné údaje za celé Plánování, tak i souhrnné údaje za jednotlivé trasy a přiřazená vozidla.
 • Souhrnné údaje řešení: celkové náklady, celkový počet km plánovaných tras, počet tras, počet neobsloužených míst.
 • Souhrnné údaje za jednotlivé trasy a vozidla: Obsluha vozidlem – jméno vozidla; náklady na vozidlo a jemu přiřazenou trasu, obsloužená místa – počet obsloužených míst, celkový čas, množství
 • Systém v průběhu výpočtu může narazit na omezující zadání, které neumožní při současném nastavení nalézt řešení.V těchto případech systém situaci vyhodnotí, oznámí to upozorněním a upraví a zvýrazní změny v zadání.
 • V mapě se zobrazí všechny vypočtené trasy, přičemž tras pro první nebo pro vybrané vozidlo je probarvena modře, ostatní trasy jsou zašedlé. Každé obsloužené místo vybrané trasy (vozidla) je v mapovém okně označeno zelenou ikonou se symbolem praporku a zároveň pod touto ikonou je symbol čísla, které označuje pořadí obslouženého místa.
 • Itinerář každé trasy obsahuje: místa, čas příjezdu do místa, případnou dobu čekání, čas odjezdu, čas nejpozdějšího možného odjezdu, počet km. Itinerář může obsahovat plánované přestávky.
 • Možnost Fixace míst (destinací) ve výsledku plánování.
 • Uložení Plánu (zadání depotu, míst, vozidel, případně i s výsledkem plánování pro pozdější načtení bez nutnosti nového výpočtu) do Rozvrhu ve formátu *.rml (formát XML).
 • Uložení zadání pro plánování do Oblíbených zadání.
 • Export výsledku Plánu do formuláře HTML nebo TXT.
 • Export výsledku Plánu do uživatelských formulářů HTML nebo TXT.
 • Export jednotlivých plánovaných tras pro detailní výpočet itineráře v panelu Hledání tras.

Kontakt

 • Martin Šimek, ředitel optimalizačních řešení
 • mobilní telefon: +420 734 138 795

road control web

Vyzkoušejte software Road Control ZDARMA.

Demoverze produktu Road Control pro Windows, pro území Evropy s podporou nákladních vozidel. Plně funkční po dobu 14 dnů.

Omezení pro max. 5 vozidel a maximálně jednu současně aktivní úlohu v rámci vzdáleného výpočtu v Cloudu.

Jít na www.roadcontrol.cz


Nákladní atributy

Road Control zohledňuje nastavení fyzických parametrů vozidel, legislativní omezení a specifikace nákladu jako například nebezpečný náklad.

Fyzická a legislativní omezení, nebezpečný náklad
Ukázky...

Road Control - PDF